REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI DLA SZCZEGÓLNIE WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Opublikowano: piątek, 10 lipiec 2015
admin_rs

Postanowienia ogólne:

 • Statuetka przyznawana jest uchwałą Rady Pedagogicznej od roku szkolnego 2012/2013
 • Statuetka  przyznawana jest absolwentom Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie.
 • Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców.
 • Nagana lub upomnienie Dyrektora szkoły wyklucza możliwość przyznania statuetki.

 

Kryteria typowania

Spełnienie wszystkich poniższych wymagań:

a)      wyniki w nauce i zachowanie

 • wysokie osiągnięcia w nauce i przykładne zachowanie na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego
 • w drugim etapie edukacyjnym:

-  oceny ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego nie niższe niż bardzo dobry we wszystkich klasach IV,V,VI

-  uzyskanie w klasie VI na koniec roku szkolnego średniej ocen nie niższej niż 5,5

-  wzorowe zachowanie na koniec klasy IV, V, VI

-  uzyskanie co najmniej 38 punktów ze sprawdzianu dla klas szóstych przeprowadzonego przez Okręgową komisję Egzaminacyjną

b)      inne

 • zaangażowanie w życie klasy oraz aktywny udział w pracach na rzecz szkoły i organizacjach szkolnych przez wszystkie lata nauki
 • twórcza postawa oraz efektywność podejmowanych działań
 • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 • wybitne osiągnięcia naukowe ( otrzymanie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim albo co najmniej finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty) lub sportowe ( wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego) lub artystyczne, lub inne potwierdzone wysoką lokatą

 

Procedura wyboru

 • Wychowawcy klas VI – po konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie – typują uczniów spełniających powyższe kryteria do przyznania nagrody.
 • Wyboru uczniów – do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną – dokonuje dyrekcja oraz zespół składający się z wychowawców klas VI i pedagoga szkolnego.
 • Rada Pedagogiczna ostatecznie przyznaje statuetkę.