REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE

Opublikowano: niedziela, 12 lipiec 2015
admin_rs

1. Zajęcia pływania dla dzieci Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie są zajęciami

bezpłatnymi, OBOWIĄZKOWYMI dla wszystkich uczniów z klas III – VI,

a dla uczniów klas I – II zajęciami dobrowolnymi, odbywającymi się w każdą trzecią sobotę

miesiąca ( z rodzicem, który wykupuje lekcje i bilet dla siebie za 5 zł. i uczestniczy w zajęciach

pod kierunkiem instruktora)

2. Celem zajęć jest:

- wspieranie wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci

- hartowanie organizmu

- nauka i doskonalenie pływania

3. Zajęcia odbywają się w ramach lekcji w-f według wyznaczonego planu pod opieką

i kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego ( na 1 nauczyciela przypada 15 ucz.)

4. Uczniowie zobowiązani są do:

- przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu basenu

- punktualnego przychodzenia na miejsce zbiórki oraz sprawnego przebierania się

przed zajęciami jak i po ich zakończeniu ( ze względu na ograniczenia czasowe)

- posiadania:

- stroju kąpielowego ( chłopcy – kąpielówki, dziewczynki – zalecany

jednoczęściowy strój kąpielowy)

- czepka pływackiego ( zalecany kolor niebieski )

- klapek i ręcznika

- mydła lub innego środka myjącego w plastikowym pojemniku

- czapki lub innego nakrycia głowy po zajęciach (ze względów zdrowotnych)

5. Uczniowie na zajęcia udają się pod opieką nauczyciela, po ich zakończeniu pod opieką

nauczyciela wracają do szkoły.

W uzasadnionych przypadkach ( np. zajęcia dodatkowe w Szkole Muzycznej) rodzic składa

u nauczyciela uczącego stosowne oświadczenie.

Możliwe jest również osobiste odbieranie dziecka przez rodzica po zajęciach na basenie

po wcześniejszym zgłoszeniu u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub złożeniu

oświadczenia ( w przypadku systematycznego odbierania dziecka)

6. W czasie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia i zadania wyznaczone przez nauczyciela

prowadzącego wynikające z programu nauczania wychowania fizycznego.

7. W sytuacji, gdy dziecko stwarza zagrożenie dla siebie lub innych, będzie czasowo

przebywało poza basenem w miejscu dla obserwatorów ( siedzenia przy basenie )

8. Jeśli grupa przekracza 15 osób, następuje przekazanie uczniów innemu nauczycielowi

prowadzącemu zajęcia na basenie w tym samym czasie lub powierzenie uczniom roli

asystentów.

9. W przypadku, gdy 50% grupy uczniów nie może ćwiczyć na basenie, uczniowie zostają

na zajęciach sportowych w szkole pod opieką nauczyciela w-f lub pod opieką nauczyciela

świetlicy.

10. Z uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby zwalnia: zwolnienie lekarskie lub

zwolnienie od rodzica wypisane na przygotowanym druku.


OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………….. będący/a
matką/ojcem/opiekunem prawnym ucz. ……………………………………… klasy ………..
oświadczam, że będzie on/ona samodzielnie wracać do domu po zakończeniu zajęć na basenie,
odbywających się w …………………………. w godzinach …………………
Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie mojego dziecka od momentu
zakończenia zajęć.


………………………….. ……………………………………
( data) ( czytelny podpis)


ZWOLNIENIE


Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………….. będący/a
matką/ojcem/opiekunem prawnym ucz. ……………………………………… klasy ………..
proszę o zwolnienie mojego dziecka z zajęć na basenie od………………….. do………………….
z powodu ……………………………..
( podajemy przyczynę – np. zakaźne schorzenia skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, nieżyt dróg
oddechowych, otwarte skaleczenia, inne )


…………………………. ……………………………………………
(data) ( czytelny podpis)


OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………….. będący/a
matką/ojcem/opiekunem prawnym ucz. ……………………………………… klasy ………..
oświadczam, że będę odbierał dziecko po zakończeniu zajęć na basenie,
odbywających się w …………………………. w godzinach …………………
Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie mojego dziecka od momentu
zakończenia zajęć.


………………… ……………………………………
(data) ( czytelny podpis)